مبل سارینا به تولید محصولاتی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و بهبود مداوم آن متعهد است و موفق به کسب گواهینامه و تاییدیه‌های متعددی شده است که در زیر لیست شده‌اند.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸

ایزو 9001